Zostań „Miejscem Przyjaznym Rowerzystom”

Zapraszamy do współpracy:
a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);
b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;
c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);
d) INFORMACJE TURYSTYCZNE;
e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego);
zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo (mapa i wykaz gmin stanowią załączniki nr 1a-1e i nr 2a do Regulaminu współpracy).

Udział w tej akcji jest całkowicie bezpłatny. Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem rekomendacji i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na portalu www.greenvelo.pl, a także na stronie www.turystyka.wrotapodkarpackie.pl

Termin rozpoczęcia naboru: 1 luty 2017 r. godzina 15:00
Termin zakończenia naboru: 28 luty 2017 r. godzina 15:00

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:
• prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II “Regulamin współpracy”; lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem (zgodnie z załącznikami 1a-e i 2a “Regulamin współpracy”);
• terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego (decyduje data wysłania zgłoszenia);
• kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII “Regulaminem współpracy” załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia.

Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację uzasadniającą decyzję na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Od negatywnej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone do dnia 15 kwietnia 2017 r. na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V “Regulaminem współpracy” w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań.

Rekomendacja przyznana będzie do 31 stycznia 2018 r. a jej odnowienie następować będzie zgodnie z pkt. 12 rozdział V “Regulaminem współpracy”.

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie “Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl” zwanym dalej “Regulaminem współpracy”.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić zgodnie z instrukcją i wysłać na adres mailowy greenvelo@podkarpackie.pl, osobą odpowiedzialną za nabór jest: Kinga Aleksandrowicz – Kostępska, tel. 17 747 66 16.

DODATKOWE WSPARCIE DLA MPR
Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”. Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Należy podkreślić, że dodatkowo preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status MPR Green Velo. Wsparcie dla przedsiębiorców powinno zostać uruchomione we września 2017 r.

Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorcom prowadzącym działalność zbieżną z poniżej wymienionymi charakterystycznymi turystycznymi rodzajami działalności/branżami (wg grup/klas/podklas PKD):
55 Zakwaterowanie;
56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem;
50.1 Transport morski i przybrzeżny pasażerski;
50.3 Transport wodny śródlądowy pasażerski;
51.1 Transport lotniczy pasażerski;
52.23 Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy;
77.11 Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
77.21 Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
79 Działalność związana z turystyką;
86 Opieka zdrowotna;
91 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą;
93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna; 96.02 Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne;
96.04 Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej;
47 Handel detaliczny;
03.12 Rybołówstwo w wodach śródlądowych;
10.52 Produkcja lodów;
10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej;
16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania;
20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
32 Pozostała produkcja wyrobów;
74.10 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Wsparciem będą objęte następujące główne kategorie projektów:
1) budowa i rozbudowa obiektów noclegowych (w tym m.in. konserwacja, renowacja, zachowanie, modernizacja, adaptacja obiektów historycznych, zabytkowych oraz poprzemysłowych wraz z otoczeniem i ich przystosowanie na cele turystyczne);
2) wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości/ standardu świadczonych usług i infrastruktury turystycznej, np. inwestycja mająca na celu podniesienie standardu hotelu do wyższej kategorii;
3) budowa i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo – wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;
4) budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej rozumianej jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. infrastruktura transportu wodnego, stacje narciarskie, pola golfowe) oraz obiektów gastronomicznych;
5) produkcja i sprzedaż ekologicznej żywności (tj. wykorzystywanie lokalnych zasobów ekologicznej żywności i produktów spożywczych) oraz produkcja i sprzedaż ekologicznych produktów, innych niż żywność (np. ekologiczne kosmetyki);
6) tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego (np. parki historyczne, rekreacyjne);
7) powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych, wzornictwo przemysłowe; przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło.

Jako element ww. projektów może być objęte wsparciem tworzenie usług polegających na wykorzystaniu technik informacyjno – komunikacyjnych (TIK) np. w zakresie zapewnienia łatwego dostępu do informacji o usługach turystycznych (e-turystyka).

W przypadku wsparcia obiektów, preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo.

W ramach wsparcia nie będzie finansowana działalność polegająca na:
a) promocji turystycznej;
b) rewitalizacji przestrzeni publicznych (np. rynków miejskich);
c) organizacji imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym, takich jak wystawy, festiwale, koncerty, targi, itp.

Wsparcie może być uzupełnione o dedykowany komponent doradczy. Często barierą w sięganiu po zewnętrzny kapitał w PW okazuje się brak odpowiedniej wiedzy na temat możliwości rozwoju biznesu z wykorzystaniem finansowania zewnętrznego.

Wsparcie będzie udzielane w szczególności w formie pożyczek. Możliwa wartość pojedynczej pożyczki: od 5 do 500 tys. zł, de minimis.