Nadzór nad lasami prywatnymi

 Od 1 lutego 2014 roku nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawują pracownicy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Informacje o zasadach prowadzenia nadzoru oraz druk wniosku o cechowanie drewna można uzyskać:

– w siedzibie Starostwa przy ul. Podleśnej 15, 37-450 Stalowa Wola:

 • Wydział Architektoniczno – Budowlanym i Środowiska, Referat Leśnictwa i Ochrony Przyrody, Pok. 302 – Pani Lidia Bednarczyk – tel. 15 643-36-04, 643-36-47, l.bednarczyk@stalowowolski.pl
 • lub  bezpośrednio u pracowników sprawujących nadzór nad lasami prywatnymi w terenie: Pan Cezary Drzymała – tel. kom. 530-290-156, c.drzymala@stalowowolski.pl; Pan Jacek Madej – tel. kom. 530-310-056, j.madej@stalowowlski.pl na stronie www.stalowowolski.pl w zakładce „Nadzór nad lasami prywatnymi”.

Co powinien wiedzieć właściciel lasu?

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta, który gospodarkę leśną prowadzi na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu lasu.

Taki nadzór można zdefiniować jako zespół oddziaływań organów administracji publicznej na osoby fizyczne i prawne posiadające lasy, w celu wykonania ciążących na tych osobach obowiązków wynikających z ustawy o lasach.

Ogólnie można stwierdzić, że przez nadzór uznaje się prawo do sprawowania kontroli nad czyjąś działalnością, połączone z uprawnieniem do merytorycznego korygowania tych czynności. Przy takim założeniu nadzór nad gospodarką leśną polega na:

 1. lustracji,
 2. kontroli,
 3. opiniowaniu, a także doradztwie,
 4. wydawaniu decyzji administracyjnych,
 5. kontroli wykonania decyzji.

Do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa zalicza się lasy będące własnością:

 1. osób fizycznych ( prawnych),
 2. gmin, powiatów, województw,
 3. spółek leśnych i wspólnot leśnych,
 4. spółdzielni,
 5. kościołów i związków wyznaniowych,
 6. spółek prawa handlowego,
 7. partii politycznych i stowarzyszeń.

Obowiązki właściciela lasu.

Właściciel lasu powinien wiedzieć, że również i jego obowiązuje ustawa o lasach, do prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej według uproszczonego planu urządzenia lasu, a w szczególności do:

 1. zachowania w lasach roślinności leśnej,
 2. ponownego wprowadzania roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie 2 lat od usunięcia drzewostanu, a w razie szkód wywołanych przez pożary i inne klęski żywiołowe w okresie 5 lat,
 3. pielęgnowania i ochrony lasu, w tym również ochrony przeciwpożarowej,
 4. przebudowy drzewostanu, który nie zapewnia osiągnięcia celów gospodarki leśnej, zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji starosty,
 5. racjonalnego użytkowania lasu w sposób trwale zapewniający optymalną realizację wszystkich jego funkcji przez:
 6. pozyskiwanie drewna nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
 7. pozyskiwanie surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochronę runa leśnego.

Istotną kwestią dla właściciela lasu są wskazania dotyczące rozmiaru, sposobu pozyskania drewna oraz jego legalizacji. Z lasu można pobrać taką ilość drewna, która nie zagraża jego trwałości w danym obiekcie (wsi) oraz zapewnia ciągłość użytkowania lasu. Maksymalna wielkość do pozyskania, ustalona w uproszczonym planie urządzenia lasu, jest wielkością wyważoną i nieprzekraczalną, bowiem zapewnia ona trwałe zachowanie lasów.

Zasady cechowania pozyskanego drewna

Cechowanie drewna, jest czynnością poprzedzającą wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna, umożliwiającą identyfikację drewna, określającą jego właściciela oraz potwierdzającą prawidłowość jego pozyskania.

Świadectwo legalności pozyskania drewna stanowi dowód, że właściciel lasu pozyskał drewno zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o lasach. W przypadku, gdy właściciel lasu nie przestrzega ww. przepisów naraża się na odpowiedzialność za wykroczenie z art. 158 kodeksu wykroczeń, który stanowi:

 1. § 1. Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.
 2. § 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się przepadek pozyskanego drewna.

W świetle powyższych przepisów pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa może mieć miejsce na podstawie: uproszczonego planu urządzenia lasu, decyzji starosty określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej, zezwolenia starosty wydanego w przypadku losowym.

Uwaga : 

 1. Na pozyskanie oraz ocechowanie drewna niezbędna jest zgoda wszystkich właścicieli działki.
 2. Drewno cechowane będzie tylko w miejscu jego pozyskania w obrębie działki,  z której zostało pozyskane.

Pracownik cechujący drewno ma obowiązek odmówić ocechowania drewna znajdującego się poza działką, z której zostało pozyskane, oraz drewna na którego wycięcie nie wyrazili zgody wszyscy właściciele działki.

Wnioski o ocechowanie drewna można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli lub podczas dyżuru pracowników w poszczególnych gminach.

————————————————————————————

Przydatne pliki do pobrania:

 1. Harmonogram dyżurów pracowników Starostwa Powiatowego w związku z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w 2019 roku (pdf)
 2.  Harmonogram dyżurów pracowników Starostwa Powiatowego w związku z nadzorem nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w 2019 roku (doc)
 3. Wniosek o wydanie informacji, czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu lub inwentaryzacją stanu lasu (doc, pdf)
 4. Wniosek o wydanie zaświadczenia, że działka jest lub nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu lub inwentaryzacją stanu lasu (doc, pdf)
 5. Zgłoszenie o zamiarze pozyskaniu drewna z lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa (doc)
 6. Oświadczenie wszystkich współwłaścicieli działki (pdf)
 7. Folder informacyjny: “Las Bliżej Nas”