Zadbaj o swoją kadrę pracowniczą. SSG operatorem projektu UE dla sektora MŚP

Dofinansowanie można uzyskać na refundację kosztów usług rozwojowych (w tym kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, doradztwa) wpisanych do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Wparcie w Projekcie mogą uzyskać wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika 1. do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz ich pracownicy.
Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie przedsiębiorstwa MŚP (i ich pracownicy), które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie z właściwą ewidencją lub rejestrem) na obszarze województwa podkarpackiego – subregionu tarnobrzeskiego, tj. powiatów tarnobrzeskiego ziemskiego i grodzkiego, stalowowolskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kolbuszowskiego.

Podstawowa oraz maksymalna wartość dofinansowania:
1. a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – podstawowa wartość dofinansowania 70%, maksymalna wartość dofinansowania 80%,
2. b) małe przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 60%, maksymalna wartość dofinansowania 70%,
3. c) średnie przedsiębiorstwa – podstawowa wartość dofinansowania 50%, maksymalna wartość dofinansowania 60%.

Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10% (do poziomu maksymalnego) istnieje w przypadku gdy do udziału we wsparciu została skierowana osoba:
1. a) powyżej 50 roku życia,
2. b) pracownik o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie),
3. c) usługa rozwojowa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika:
1. a) mikroprzedsiębiorstwa, w tym osoby samozatrudnione – limit na przedsiębiorstwo – 8 400,00 PLN, limit na jednego pracownika – 4 200,00 PLN,
2. b) małe przedsiębiorstwa – limit na przedsiębiorstwo – 18 000,00 PLN, limit na jednego pracownika – 3 600,00 PLN,
3. c) średnie przedsiębiorstwa – limit na przedsiębiorstwo – 30 000,00 PLN, limit na jednego pracownika – 3 000,00 PLN

Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie w ramach naboru 1/ST/2017 to 785 095,01 złotych.

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
od 18.09.2017 r. od godz. 7:00 do 30.11.2017 r. do godz. 15:00. Zastrzega się możliwość skrócenia terminu naboru.

Miejsce składania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami:
• osobiście w siedzibie Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola, pok. 147
• za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej, na adres:
Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o. o., ul. Kwiatkowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola z dopiskiem: FUR Nabór 1/ST/2017

Dodatkowe informacje można uzyskać:
• telefonicznie: 15 814 91 12 lub osobiście w siedzibie StSG, pok. 147
• e-mail: projektbur@ststrefa.pl
• strona internetowa www.ststrefa.pl zakładka Projekty UE

SSG