Nabór wniosków na członków Komisji Konkursowej

W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące warunki:

  1. reprezentują organizację pozarządową, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie,
  2. nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  3. korzystają z pełni praw publicznych,
  4. złożą pisemne oświadczenie na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania: prowadzenie punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 r.
  5. posiadają pisemne upoważnienie do reprezentowania organizacji lub podmiotu,
  6. wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.)

Zgłoszeń kandydatów należy dokonywać na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 28 listopada 2017 roku.

Decyduje data wpływu do Starostwa.

Do pobrania:
1. Ogłoszenie o naborze wniosków
2. Formularz zgłoszeniowy