Powiat realizuje program „Za życiem”

Realizacji zadań ośrodka podjął się Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, w którego obszarze działania mieszczą się zadania wynikające z porozumienia na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Warto zaznaczyć, że działalność ośrodka w całości jest finansowana z budżetu państwa.

Do szczegółowych zadań ośrodka należy przede wszystkim udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka oraz organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w zakresie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Zawarte porozumienie przewiduje realizację programu do 31 grudnia 2021 r.

Wszyscy zainteresowani otrzymaniem wsparcia mogą zgłaszać się do ośrodka mieszczącego się przy Al. Jana Pawła II 21 (budynek Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli). Warunkiem skorzystania z tej formy pomocy jest posiadanie przez dziecko opinii zespołu orzekającego o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Ośrodek może przyjmować dzieci z terenu powiatu stalowowolskiego. Bliższych informacji można zasięgnąć również telefonicznie (15 – 842-10-31).