Modernizacja ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych

Działając na podstawie przepisów art. 7d i art. 24a ust.: 1, 2 i 3 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 r., poz. 2101),

Starosta Stalowowolski zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych: Nowe Baraki, Stare Baraki, Dąbrowa, Gielnia, Goliszowiec, Irena, Janiki, Józefów, Karkówka, Łysaków-Kolonia, Kruszyna, Łążek Zaklikowski, Łysaków w jednostce ewidencyjnej Zaklików, Powiat Stalowowolski.

Całość prac prowadzona będzie na podstawie art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.).

Odrębna informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo kartograficznego, zgodnie z art. 24a ust. 5 Prawa geodezyjnego i kartograficznego do wglądu dla wszystkich zainteresowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w terminie późniejszym, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli i Urzędu Miejskiego w Zaklikowie oraz ogłoszenie jej
w prasie o zasięgu krajowym.

Do wykonania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów obrębów ewidencyjnych Nowe Baraki, Stare Baraki, Dąbrowa, Gielnia, Goliszowiec, Irena, Janiki, Józefów, Karkówka, Łysaków-Kolonia, Kruszyna, Łążek Zaklikowski, Łysaków w jednostce ewidencyjnej Zaklików, Powiat Stalowowolski upoważniony jest przedsiębiorstwo:

OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna
ul. Geodetów 1
35-328 Rzeszów