Powiat Stalowowolski z budżetem na 2019 rok

Sesja, podczas której radni uchwalili budżet Powiatu Stalowowolskiego na 2019 rok, odbyła się 19 grudnia. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową, dochody powiatu na 2018 rok uchwalono w kwocie 115 100 000 zł, natomiast wydatki ustalono na kwotę 125 500 000 zł. Powstały w ten sposób deficyt w kwocie 10 400 000 zł zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych w wysokości 4 500 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 5 900 000 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich, deficyt w budżecie na rok 2019, jest efektem inwestycji zaplanowanych przez Powiat Stalowowolski. W sumie nakłady na nie oraz zakupy inwestycyjne w przyszłym roku, mają wynieść 24 657 368 zł, z czego największą część pochłoną wydatki związane z rozpoczętą w 2018 roku budową nowego Bloku Operacyjnego w stalowowolskim Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym. – Już wielokrotnie mówiłem, że to przełomowa inwestycja, być może nawet najważniejsza ze wszystkich, jakie Powiat zrealizował w ostatnim 20-leciu. Ale też bardzo kosztowna. Na dokończenie prac związanych z budową nowego Bloku Operacyjnego oraz wyposażenie go w nową aparaturę i sprzęt medyczny zabezpieczyliśmy w tegorocznym budżecie prawie 9,4 mln zł – mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

W budżecie Powiatu Stalowowolskiego znalazły się również pieniądze na dwa duże zadania drogowe. Pierwsze z nich to przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1023R do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1024R w miejscowości Pysznica, które jest niejako kontynuacją prac, jakie zrealizowano w 2018 roku na odcinku Jastkowice – Pysznica. Przewidywany koszt to 5,88 mln zł, z czego przewiduje się dofinansowanie z Gminy Pysznica oraz w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

– Oczekujemy, że z tego samego programu pozyskamy również środki na kolejną inwestycję drogową w przyszłym roku, a mianowicie: przebudowę drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola ul. Ogrodowa (I etap). Wartość tego zadania to 5,99 mln zł, z czego połowę liczymy pozyskać z budżetu państwa. Dofinansuje je również Gmina Zaleszany – mówi starosta Janusz Zarzeczny.

Natomiast z inwestycji oświatowych, największą i najkosztowniejszą w 2019 roku będzie budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1. Inwestycja warta 808 tys. zł będzie dofinansowana w 50 % z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Za przyjęciem budżetu głosowało 17 z 19 obecnych na sesji członków Rady Powiatu Stalowowolskiego. 2 radnych wstrzymało się od głosu.