Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż

 

Informacje należy przesłać na adres:Starostwa Powiatowego w Stalowej  Woli lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa w ustawowym terminie do dnia 15 marca b.r.,


Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin wynika z art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 poz. 2126, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada
2011r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568).