Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora CEZ

Pobierz ogłoszenie:
Uchwała Nr 15/94/2019 Zarządu Powiatu Stalowowolskiego z dnia 14.02.2019 r.

Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pokój 108, tel. 15 643 37 09, w terminie do 8 marca 2019 r. do godz. 15:30 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli, ul. E. Kwiatkowskiego 1” lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierającej elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.