Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli w sprawie ASF na terenie powiatu stalowowolskiego

 

Do tej pory Powiat Stalowa Wola był podzielony na strefy: czerwoną – Gminy Zaklików i Radomyśl nad Sanem oraz strefę żółtą — Gminy: Bojanów, Pysznica, Stalowa Wola i Zaleszany. Szerzenie się choroby w powiatach południowej Lubelszczyzny oraz w powiatach podkarpackich, takich jak: lubaczowski, przeworski, leżajski i niżański spowodowały objęcie restrykcjami również całego Powiatu Stalowa Wola.

Dla przypomnienia:

ASF jest chorobą wirusową świń i dzików. Choroba nie jest zoonozą — nie przenosi się na ludzi. Wirus jest bardzo odporny na warunki środowiskowe. Do tej pory nie została opracowana metoda leczenia ani szczepionka, która by umożliwiała uodpornienie świniowatych na ten wirus. Każdy przypadek zarażenia doprowadza do śmierci zwierzęcia.

Jedyną metodą zwalczania choroby jest wybijanie i utylizacja zwierząt. Zwalczanie następuje z urzędu, prowadzone jest przez Inspekcję Weterynaryjną z udziałem lekarzy weterynarii wolnej praktyki, samorządem terytorialnym i powiatowym, policją, państwową oraz ochotniczą strażą pożarną. Nieocenioną rolę odgrywają myśliwi dokonując odstrzałów sanitarnych dzików będących rezerwuarem wirusa, a zarazem wektorem szerzenia się choroby.

Administracyjna metoda zwalczania choroby niesie za sobą obowiązek wypłacania odszkodowania rolnikom, którzy dopełnili wszystkich obowiązków, a mimo to choroba przedostała się do gospodarstwa. Są to obowiązki w zakresie bioasekuracji oraz przemieszczania, rejestracji, uboju świń na użytek własny, terminowego powiadamia PLW i ARiMR o zdarzeniach w gospodarstwie, a także prowadzenia obowiązującej dokumentacji.

W przypadku utrzymywania świń bez rejestracji, a także z rażącym łamaniem obowiązujących przepisów w zakresie bioasekuracji w utrzymania świń, odszkodowanie za zabite zwierzęta nie przysługuje. !!!!!

Rygory obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona )

Celem zahamowania szerzenia się choroby na mocy przepisów UE oraz krajowych wprowadza się rygory dla rolników, myśliwych, leśników. Rygory dotyczą: utrzymania świń, polowań, postępowania ze znalezionymi martwymi dzikami, czasu jaki musi upłynąć po odbytym polowaniu, zakończeniu pracy w lesie, czy grzybobraniu do podjęcia prac w chlewni oraz wielu innych aspektów.

Obowiązki rolnika

– każde gospodarstwo utrzymujące świnie musi być bezwzględnie zarejestrowane w ARiMR, – rozpoczęcie chowu (hodowli) zgłaszamy do Powiatowego Lekarza Weterynarii,                                                                                    

– świnie utrzymywane w gospodarstwie muszą być oznakowane i zarejestrowane w ARiMR,

– każde zdarzenie w gospodarstwie zgłaszane do ARiMR: kupno, ubój, sprzedaż, padnięcie – w ciągu 2 dni; urodzenie — w ciągu 30 dni,                                                                                                                                         

– zamiar uboju zgłaszany do PLW — na co najmniej 24 godziny przed w formie pisemnej,

– każdy upadek świni — do PLW – bezpośrednio po,

– każde przemieszczenie i ubój na użytek własny musi zostać poprzedzone badaniem klinicznym zwierząt przez lekarza weterynarii:

– dla zwierząt przemieszczanych wydawane są świadectwa zdrowia,

– zwierzęta ubijane poddawane są badaniu przed i poubojowemu,

– przemieszczeniu lub ubojowi na użytek własny podlegają zwierzęta, które przebywały w gospodarstwie co najmniej 30 dni. !!!

– przemieszczanie świń z gospodarstwa i do gospodarstwa w strefie czerwonej – tylko po uzyskaniu zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii (po złożeniu wniosku),

– zakaz karmienia świń zielonką,

– zakaz karmienia ziarnem pozyskanym w strefie czerwonej przez 30 dni od zbioru,

– zakaz stosowania słomy jako ściółki dla świń pozyskanej w strefie czerwonej przez 90 dni od zbioru,

– sprzedaż do rzeźni poprzedza pobieranie próbek krwi, badanie w kierunku ASF, a następnie badanie przed wysyłką świń w gospodarstwie z wystawieniem świadectwa zdrowia (na koszt Skarbu Państwa).

Rolnicy utrzymujący świnie otrzymali pisemne informacje dotyczące zasad bioasekuracji oraz wzory dokumentów do prowadzenia na bieżąco w gospodarstwie.

Rolnik, który jest myśliwym, leśnikiem, pracuje w lesie w jakimkolwiek charakterze nie ma prawa wstępu do chlewni przez 72 godziny od ostatniego powrotu z lasu (polowania).

Obowiązki myśliwych.

Zakaz dokarmiania dzików z wyjątkiem miejsc zwanych „nęciskami”

Odstrzał dzików: planowy i sanitarny.

Wszystkie dziki po odstrzale dostarczane są do chłodni, znakowane i badane w kierunku ASF. Odpady oznakowane przekazywane do utylizacji. Na terenie powiatu Stalowa Wola Inspekcja Weterynaryjna wydzierżawiła kołom łowieckim 6 chłodni do przetrzymywania dzików.

Myśliwi zobowiązani są do przestrzegania nakazów:

– polowanie z zasadami bioasekuracji ze szczególnym uwzględnieniem transportu, patroszenia i przetrzymywaniem tusz i patrochów w chłodni,

– patroszenie dzików w miejscach do tego celu wyznaczonych w pobliżu chłodni,

– zwolnione po zbadaniu w kierunku ASF tusze przeznaczone tylko na użytek własny lub do utylizacji,
– patrochy przekazujemy do utylizacji.

Obowiązki pracowników lasów państwowych:

– zgłaszanie znalezienia padłych dzików, pomoc przy zagospodarowaniu padliny pod nadzorem PLW,

– każdy dzik znaleziony musi być zbadany w kierunku ASF (nie wolno utylizować dzików przed pobraniem prób przez Inspekcję Weterynaryjną).

Zbieranie padłych dzików

– niezależnie od przyczyny śmierci, wszystkie dziki muszą być zbadane i poddane utylizacji !!!!!

– o znalezieniu zwłok dzika informujemy jedną z instytucji: Policję, Urząd Gminy, Leśnictwo, Powiatowy Inspektorat Weterynarii,

– zwłoki są przekazywane do utylizacji dopiero po pobraniu prób przez PLW,

– w zależności od miej sca znalezienia koszty utylizacji pokrywa zarządca terenu,

– koszty utylizacji dzików martwych, znalezionych w czasie zorganizowanej akcji przeszukiwania przez Inspekcje Weterynaryjną wraz z PZL i Lasami Państwowymi pokrywa w 100 % Inspekcja Weterynaryjna,

– utylizację martwych dzików znalezionych w czasie aktywnych przeszukiwań organizowanych przez zarządców obwodów łowieckich IW dofinansowuje w części.

Dziki zabite w wypadkach komunikacyjnych zbierane są i utylizowane na koszt zarządcy drogi czy zarządcy traktu kolejowego.

Wszystkie powyżej wymienione rygory mają na celu zahamowanie szerzenia się choroby i ograniczenie potężnych strat gospodarczych dotyczących bezpośrednio hodowców świń, ale też innych podmiotów gospodarczych powiązanych z hodowlą, przetwórstwem i handlem, zarówno krajowym, jak też międzynarodowym. W monitorowanie i zapobieganie szerzeniu się ASF w Polsce zaangażowane są służby państwowe oraz duże środki finansowe. Wystąpienie choroby generuje potężne straty dla Skarbu Państwa.

lek. wet. Janusz Sudoł