Szolenie Związku Powiatów Polskich w stalowowolskim starostwie

Szkolenie miało na celu przedstawienie pracownikom wydziałów komunikacji obowiązującego stanu prawnego oraz interpretację zagadnień budzących największe wątpliwości. To związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, które wprowadziły odpowiedzialność administracyjną właścicieli pojazdów za ich niezarejestrowanie w odpowiednim terminie.

Wyjaśniane były takie kwestie jak m.in.: termin na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium innego państwa członkowskiego UE, zgłoszenie nabycia a rejestracja pojazdu – obowiązujący stan prawny, konsekwencje zbycia pojazdu z niedopełnionymi przez poprzedniego właściciela obowiązkami, przesłanki wymiaru kary i procedura wymierzania kar , czy też odstąpienie od niej.
Szkolenie prowadził Grzegorz Kubalski, prawnik teoretyk i praktyk samorządu terytorialnego, czynny samorządowiec.