Przypominamy o terminach ważności dokumentów komunikacyjnych

• prawa jazdy,

• pozwolenia na kierowanie tramwajem,

• zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

• legitymacji instruktora nauki jazdy,

• uprawnień do kierowania pojazdami,

• wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego (14.03.2020 r.) albo stanu epidemii (20.03.2020 r.), ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zgodnie z art. 31i wymienionej na wstępie ustawy nastąpiła również zmiana terminu na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej oraz zgłoszenie sprzedaży lub nabycia pojazdu.

W związku z tym do 180 dni – jednak nie później, niż do dnia 31 grudnia 2020 roku, został wydłużony termin:

• na zgłoszenie sprzedaży lub nabycia pojazdu zarejestrowanego w Polsce – dotyczy pojazdów zakupionych/sprzedanych po 29 lutego 2020 r.;

• na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej – dotyczy pojazdów sprowadzonych po 29 lutego 2020 r.

Stąd też nie ma aktualnie obowiązku bezzwłocznego załatwiania wyżej wymienionych spraw – jest na to 180 dni.

Zawiadamiamy również, że zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) pozwolenia czasowe, których termin ważności upłynął po 13 marca 2020 r. zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, prosimy o wzięcie pod uwagę wymienionych wyżej informacji i rozważenie czy osobista wizyta w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli jest niezbędna.