KOMUNIKAT

Zawiadamiamy, że aktualnie w wydziale Komunikacji i Transportu funkcjonuje znacznie zmniejszona obsada kadrowa. Stąd też wprowadzono istotne ograniczenia w obsłudze interesantów na stanowiskach rejestracji pojazdów, wydawania praw jazdy oraz transportu. Dlatego planując osobistą wizytę w wydziale Komunikacji i Transportu należy rozważyć, czy jest ona konieczna.

Przypominamy, że w świetle obowiązujących przepisów tj. m. in. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842) – nawet jeśli ważność prawa jazdy, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, legitymacji instruktora nauki jazdy lub wpisu w prawie jazdy kodu 95 upływa w trakcie epidemii – to z mocy przepisów prawa, ważność tych dokumentów ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Podobnie wydłużeniu aż do 180 dni uległ okres w którym konieczna jest rejestracja pojazdu lub zgłoszenie jego zbycia albo nabycia. Jednocześnie w sytuacji gdy dokonano już rejestracji pojazdu w tutejszym urzędzie, nie ma konieczności niezwłocznego odbioru tzw. stałego dowodu rejestracyjnego, bowiem wydane przy rejestracji pozwolenie czasowe z mocy obowiązujących przepisów (jeśli pojazd spełnia warunki o których mowa w art. 66 ustawy – Prawo o ruchu drogowym) zachowuje ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Niezależnie od powyższego przypominamy również, że dokumenty w naszym urzędzie można składać w Kancelarii Ogólnej, a także za pośrednictwem: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej oraz poprzez platformę e-PUAP.