Ogłoszenie o ponownym konkursie na dyrektora szpitala

Ogłoszenie o ponownym konkursie na dyrektora szpitala

 Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, kandydaci mogą uzyskiwać od poniedziałku do piątku, w siedzibie Szpitala, u Pani Agaty Mazur, w godz. 9.00 – 13.00, pod numerem telefonu: 15 843 32 01,e-mail: a.mazur@szpital-stw.com 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4.

Siedziba podmiotu leczniczego:

SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
ul. Staszica 4                                                                                                                                                                                           37 – 450 Stalowa Wola                                                                                                                                                                   telefon: 15 843 32 05

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni spełniać wymogi określone w art.46 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.295 z późń.zm) oraz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.393 z późń.zm.).

1. Kandydat na stanowisko objęte konkursem powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
1) posiadać wykształcenie wyższe;
2) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;
3) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
2. Wymagania dodatkowe:
1) posiadanie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia;
2) znajomość przepisów prawnych regulujących działalność podmiotów leczniczych, a także ustaw: o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, Kodeks Pracy;
3) umiejętność organizowania pracy i rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych;
4) wiedza i doświadczenie w prowadzeniu inwestycji.

2. Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) koncepcja pracy kandydata na stanowisku Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (zalecane do 4 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar:12, interlinia:1,15);
3) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymagane do zajmowanego stanowiska tj. dyplom ukończenia wyższej uczelni, ewentualnie studiów podyplomowych na kierunku zarzadzanie, dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – świadectwo pracy (gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (gdy stosunek pracy trwa nadal);
4) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
5) informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
6) oświadczanie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;
7) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem;
8) aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
9) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, a także referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia;
10) kopie dokumentów, o których mowa w ust. 9 powinny być poświadczone za zgodność oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

3. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:
1) Oferty z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, I piętro, pok. 108, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola lub przesłać pocztą na powyższy adres.
2) termin złożenia dokumentów upływa z dniem 18 grudnia 2020 r. o godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli);
3) oferty, które wpłyną po wskazanym w ogłoszeniu terminie, nie będą rozpatrywane;
4) na kopercie kandydat obowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

4. Przewidywany termin oraz miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:
1) przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert;
2) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani w formie pisemnej lub telefonicznie pod numerem telefonu podany przez kandydata w złożonej ofercie.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie:

Ogłoszenie o konkursie (PDF)