Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż

19. 01. 23

Uprzejmie przypominamy wszystkim Przedsiębiorcom, posiadającym koncesję na eksploatację złóż kopalin na terenie powiatu stalowowolskiego, o corocznym obowiązku sporządzenia (na odpowiednim formularzu: Z-1, Z-2) informacji o zmianach zasobów złóż i przekazania jej właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej.

 

Informacje należy przesłać na adres:Starostwa Powiatowego w Stalowej  Woli lub Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa w ustawowym terminie do dnia 15 marca b.r.,


Obowiązek prowadzenia ewidencji zasobów złóż kopalin wynika z art. 101 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2017 poz. 2126, z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada
2011r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568).