Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szpitala

20. 10. 14

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli: ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, kandydaci mogą uzyskiwać od poniedziałku do piątku, w siedzibie Szpitala, u Pani Agaty Mazur, w godz. 9.00 – 13.00, pod numerem telefonu: 15 / 843 – 32 – 01, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4.

1. Kandydat na stanowisko objęte konkursem powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:

- posiadać wykształcenie wyższe;                                                                                                               

- posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego;

- posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;

- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Wymagania dodatkowe:
- posiadanie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia;

- znajomość przepisów prawnych regulujących działalność podmiotów leczniczych, a także ustaw: o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, Kodeks Pracy;

- umiejętność organizowania pracy i rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych;

- wiedza i doświadczenie w prowadzeniu inwestycji.

 

3. Kandydat winien złożyć następujące dokumenty:
- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;

- koncepcja pracy kandydata na stanowisku Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (zalecane do 4 stron formatu A4, czcionka Times New Roman, rozmiar:12, interlinia:1,15);

- dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wymagane do zajmowanego stanowiska tj. dyplom ukończenia wyższej uczelni, ewentualnie studiów podyplomowych na kierunku zarzadzanie, dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy – świadectwo pracy (gdy stosunek pracy został rozwiązany lub wygasł) lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę (gdy stosunek pracy trwa nadal);

- opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

- informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;

- oświadczanie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi;

- oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem;

- aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

- inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, a także referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia;

- kopie dokumentów, o których mowa w ust. 9 powinny być poświadczone za zgodność oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów.

 

4. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

- oferty z adnotacją „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli” należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, I piętro, pok. 108, ul. Podleśna 15, 37 – 450 Stalowa Wola lub przesłać pocztą na powyższy adres.

- termin złożenia dokumentów upływa z dniem 19 listopada 2020 r. o godz. 1500 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli);

- oferty, które wpłyną po wskazanym w ogłoszeniu terminie, nie będą rozpatrywane;

- na kopercie kandydat obowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

 

5. Przewidywany termin oraz miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

- przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani w formie pisemnej lub telefonicznie pod numerem telefonu podany przez kandydata w złożonej ofercie.

 

Pełna treść ogłoszenia o konkursie:

Ogłoszenie o konkursie (PDF)