Ogłoszenie o przetargu

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na najem nieruchomości zabudowanej będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest najem nieruchomości zabudowanej położonej w Stalowej Woli, przy ul. L. Okulickiego 12 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid. 804 o pow. 0,1543 ha położonej w obr. 3- Centrum Stalowa Wola.

2. Cena wywoławcza.

Cena wywoławcza za wynajem wynosi: 3 000,00 zł netto + VAT (23%) / miesięcznie

3. Wadium.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium (w pieniądzu)  w wysokości 3 690,00 zł (tj. wartość jednomiesięcznej ceny wywoławczej za najem) . Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli nr rachunku: 85 9430 0006 0001 0041 2000 0001 do dnia 20.10.2014r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Wadium zwraca się niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, wadium  wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny wynajmu nieruchomości.

4.Termin i miejsce przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.10.2014 r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola,  w sali nr 106.

5. Informacje.

Szczegółowych informacji  nt. przetargu udziela Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu, pok. 311, tel. 15 643 36 06,

6. Informacja o unieważnieniu przetargu.

Zarząd Powiatu może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

Załącznik:

Ogłoszenie o przetargu