Ogłoszenie o przetargu - nieruchomość przy ul. Hutniczej 12

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej będącej własnością Powiatu Stalowowolskiego.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej 12 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 33/1 o powierzchni 0,7842 ha położona w obrębie 6 HSW Lasy Państwowe.

Cena wywoławcza niruchomości: 1 200 000,00 zł netto. Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony VAT, w wysokości 23%.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 120 000,00 zł na rachunek Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (Nadsański Bank Spółdzielczy) nr rachunku: 85 9430 0006 0001 0041 2000 0001 w terminie do dnia 03.12.2014r. Liczy się data wpływu środków pieniężnych na rachunek Starostwa Powiatowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.12.2014r. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15 w sali 106

Szczegółowych informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, przy ul. Podleśnej 15, pok. 311, tel. 15 643-36-27, 643-36-06 w godzinach pracy urzędu tj. 7.30- 15.30.

Ogłoszenie o przetargu