X sesja Rady Powiatu Stalowowolskiego za nami

Podczas sesji, radni zapoznali się z szeregiem sprawozdań oraz informacji, dotyczących m.in.: stanu środowiska na obszarze województwa, stanu sanitarnego w powiecie, bezpieczeństwa epizootycznego w powiecie. W informacji przygotowanej przez tarnobrzeską delegaturę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska możemy m.in. przeczytać, że w 2014 roku w województwie podkarpackim najwięcej zanieczyszczeń gazowych wprowadzonych zostało do powietrza na terenie powiatów stalowowolskiego, mieleckiego i miasta Rzeszowa.

Warto również wspomnieć o przedstawionej na sesji informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski w roku szkolnym 2014/2015. Możemy się z niego dowiedzieć np., że obecnie w naszych szkołach uczy się łącznie 4 512 uczniów, w większości (65%) w technikach oraz szkołach zawodowych.

Podczas sesji, radni uchwalili „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Stalowowolskiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem lat 2020-2023”. Przyjęty został również „Program współpracy Powiatu Stalowowolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”, która określa cele, zasady oraz formy współpracy samorządu z NGO.

Przegłosowano również projekt uchwały w sprawie ustanowienia herbu Powiatu Stalowowolskiego. Trzeba jednak pamiętać, że przyjęty przez radę projekt herbu jeszcze nie obowiązuje. Zgodnie z przepisami, zostanie dopiero przesłany do zaopiniowania przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.