Ogłoszenie Zarządu Powiatu Stalowowolskiego

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U.  2014 poz. 1118),  art. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. 2015 poz. 1255), art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 578)

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszony w dniu 3 listopada 2015 roku na powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej prawnej w Powiecie Stalowowolskim, podjął decyzję o wyborze poniższych oferentów:

Organizacje pozarządowe, którym zostało przyznane dofinansowanie zobowiązane są do dostarczenia do Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (pok. 103, tel. 15 643 36 35 ) niezbędnych dokumentów do podpisania umowy w terminie 14 dni od publikacji niniejszego ogłoszenia.

Załączniki: