Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 23 listopada 2016 roku o godz. 15:00. Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach wyłącznie w siedzibie Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pok. 203 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy Oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert wraz z załącznikami: tutaj