Przypomnienie o obowiązku złożenia sprawozdań za 2016 rok

  1. zbiorczych zestawień danych o odpadach na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2016.1987 z późn. zm.);
  2. sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013.888 z późn. zm.);
  3. sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (dz. U. 2016.803 z późn. zm.);
  4. sprawozdań na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2016.1803 z późn. zm.).

Nieprzedłożenie ww. sprawozdań lub wykonanie tego obowiązku nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym podlega karze grzywny.