Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia działalności pozarolniczej. Pomoc ma formę premii w wys. 100 000 PLN. Pomoc wypłacana jest w dwóch ratach:
I – rata w wysokości 80% kwoty pomocy w formie zaliczki,
II – rata w wysokości 20% kwoty pomocy.

Wypłacenie drugiej raty uzależnione jest od prawidłowej realizacji biznesplanu.

Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, w szczególności na:
– budowę lub modernizację obiektów budowlanych,
– zakup lub instalację nowych maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego i oprogramowania,
– koszty ogólne (projekt budowlany, koszty uzyskania pozwoleń, itp.).

Dla kogo dotacja?
Wyłącznie dla osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą.

Jakie warunki trzeba spełniać ?
Pomoc może być przyznana, jeżeli:
– wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
– gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro
– za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
– gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, położone jest poza miastem i jego obszarem funkcjonalnym,
– wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem.

Pomocy nie przyznaje się osobie, która jest beneficjentem jednego z poniższych instrumentów wsparcia:
– „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego PROW 2007-2013,
– „Premie dla młodych rolników” objętych PROW 2014 – 2020 (poprzedni okres nie jest brany pod uwagę),
– „Restrukturyzacja małych gospodarstw” objętych PROW 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat operacji typu “Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 udzielane są w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR (17) 875 60 00 i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.