Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniowała kierunki kształcenia

Wprawdzie wymienione zawody funkcjonowały już wcześniej w stalowowolskich szkołach ponadgimnazjalnych: technik budowy dróg, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik inżynierii sanitarnej oraz monter sieci i instalacji sanitarnych – w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki, a technik fotografii i multimediów w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Jana III Sobieskiego, ale rozporządzenie Ministra Edukacji Zawodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zmieniło ich dotychczasowe nazewnictwo. – Na przykład zawód technik cyfrowych procesów graficznych został zastąpiony zawodem technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Zyskał również nowy symbol cyfrowy. Podobnie jest z pozostałymi wymienionymi zawodami – aby nadal mogły funkcjonować w naszych szkołach, musieliśmy w nieznacznym stopniu zmienić ich nazewnictwo. Co ważne – pewnym zmianom ulegnie również program kształcenia – tłumaczy wicestarosta Mariusz Sołtys, który jest przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy. Posiedzenie rady odbyło się w dniu 6 kwietnia.

Przypomnijmy, że Powiatowe Rady Rynku Pracy powoływane są na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rada to organ opiniodawczo-doradczy starosty w sprawach polityki rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby powołane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

W skład stalowowolskiej Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą: Mariusz Sołtys (przewodniczący), Antoni Kłosowski (wiceprzewodniczący), Andrzej Gargaś, Małgorzata Kobylarz, Grzegorz Męciński, Sławomir Mynarek, Helena Pasieka, Janusz Turko, Eliza Walicha oraz Damian Zakrzewski. Członkowie rady pełnią funkcje społecznie, czyli nie pobierają za to wynagrodzenia.