Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Konkurs obejmuje powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Stalowowolskim organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:
– Punkt 3 – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola oraz punkty filialne w gminach: Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem
– Punkt 4 – Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola oraz punkty filialne w gminach: Pysznica, Zaklików

Szczegółowy harmonogram stanowi załącznik nr 2 oraz 3 do niniejszego ogłoszenia.

Zdanie powinno być realizowane w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z harmonogramem.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 23 listopada 2017 roku w zaklejonych, opieczętowanych kopertach wyłącznie w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola.
Decyduje data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego.
Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu stalowowolskiego w 2018 roku – punkt nr….” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

Oferty powinny być sporządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie ofert
Załącznik Nr 1 – wzór oferty realizacji zadania publicznego
Załacznik Nr 2 – szczegółowy harmonogram Punktu 3 (zaktualizowany)
Załącznik Nr 3 – szczegółowy harmonogram punktu 4
Załącznik Nr 4 – wzórk karty oceny formalnej
Załącznik Nr 5 – wzór karty oceny merytorycznej
Załącznik Nr 6 – odświadczenie o zobowiązaniu do zapewnienia poufności
Załącznik Nr 7 – oświadczenie o zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej