Ogłoszenie o konkursie - Wsparcie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w:
1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, p. 415.
2. Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu (www.bip.stalowowolski.pl)
w zakładce „Organizacje pozarządowe”, stronie internetowej Powiatu (www.stalowowolski.pl) oraz tablicach ogłoszeń Starostwa
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Karolina Jur – Specjalista Działu Pomocy Społecznej PCPR, pokój 415, tel. (15) 643 37 05, w godz. 700 – 1400.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań na rzecz dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej”.
W przypadku niespełnienia tego warunku, oferta taka zostanie uznana jako złożona niezgodnie z ogłoszonym konkursem i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

Oferty przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert
i ramowych umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) wraz
z wymaganymi załącznikami określonymi w ogłoszeniu o konkursie należy złożyć do dnia 6 marca 2018 roku do godziny 1000 w siedzibie zamawiającego – Sekretariat Starosty Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2018 roku o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, sala obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego, pokój 113.

Załącznik: Specyfikacja szczegółowa otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych
z terenu Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.