INFORMACJA o możliwości zgłaszania uwag do oferty

 

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd integracyjny dla osób niepełnosprawnych ruchowo” przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR”, ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
W dniu 12.06.2018 r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR”,
ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania publicznego, zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Starostwa Powiatowego, a także na stronach internetowych www.pcprstwola.naszaplacowka.pl , www.stalowowolski.pl
Zgodnie z art. 19a ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 20103 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.
Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach prac PCPR w Stalowej Woli (ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola sekretariat – pok. 418 /IV piętro/ poniedziałek – piątek 700 – 1500), drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pcprstwola@onet.pl oraz listownie na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Podleśna 15
37-450 Stalowa Wola
W terminie do dnia 22 czerwca 2018 r.

Do pobrania:

Uproszczona oferta cz.1

Uproszczona oferta cz. 2