Są pieniądze dla kół gospodyń wiejskich

Koło gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich może otrzymywać dotacje celowe na realizację ustawowo określonych zadań.
Do KRKGW wpisywane są koła gospodyń wiejskich oraz związki kół gospodyń wiejskich.
Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru jest wolne od opłat. KRKGW jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze oraz otrzymać nieodpłatnie poświadczone odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z rejestru.

Rejestr zawiera dane i informacje zawarte we wniosku o wpis koła do rejestru oraz inne dane dotyczące koła, zamieszczone według następującego porządku:
1. data wpisu do rejestru i daty wpisów późniejszych zmian danych zawartych we wniosku o wpis koła do rejestru, w tym zmian statutu koła;
2. nazwa koła, adres siedziby koła, numer identyfikacyjny koła w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer taki został nadany, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) koła;
3. lista założycieli koła;
4. informacja o osobie lub osobach umocowanych do reprezentacji koła oraz o sposobie tej reprezentacji;
5. informacja o oświadczeniach założycieli koła zawartych we wniosku o wpis koła do rejestru;
6. lista członków koła zawierająca miejsce stałego zamieszkania oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) członka, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego – z kodem kraju tej osoby oraz numerem jej paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jej tożsamość.

Wszystkie informacje jak również wzory dokumentów dostępne są na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 10.

arimr2

arimr