Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Informacje o konkursie dostępne są w:
1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 415.
2. Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu (www.bip.stalowowolski.pl) w zakładce „Organizacje pozarządowe”, stronie internetowej Powiatu (www.stalowowolski.pl) oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
3. Biuletynie Informacji Publicznej PCPR (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl/bip) w zakładce „Konkursy”, stronie internetowej PCPR (www.pcprstwola.naszaplacowka.pl) oraz tablicy ogłoszeń PCPR.

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Karolina Paleń – Specjalista Działu Pomocy Społecznej PCPR, pokój 415, tel. (15) 643 37 05, w godz. 7:00 – 14:00.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się wsparciem działań na rzecz osób niepełnosprawnych”.

W przypadku niespełnienia tego warunku, oferta taka zostanie uznana jako złożona niezgodnie z ogłoszonym konkursem i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

Oferty przygotowane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17.08.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 4 marca 2019 roku do godziny 8:00 w Sekretariacie Starosty Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2019 roku o godz. 11:00.

Załącznik do ogłoszenia o konkursie