Zawiadomienie o wyłożeniu operatów ewidencji gruntów i budynków

Starosta Stalowowolski zgodnie z art. 24a ust.: 4-6 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity w: Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.) zawiadamia, że projekty operatów opisowo-kartograficznych dla obrębów ewidencyjnych: Antoniów, Dąbrowa Rzeczycka, Kępa Rzeczycka,Nowiny, Orzechów, Pniów, Rzeczyca Długa, Rzeczyca Okrągła, Witkowice, Zalesie w jednostce ewidencyjnej Radomyśl nad Sanem, Powiat Stalowowolski, zostaną wyłożone do wglądu dla wszystkich zainteresowanych w okresie:

od 25.07.2019 r. do 14.08.2019 r., w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (pok. nr 3 ).

Każdy czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projektach operatów opisowo-kartograficznych, w okresie wyłożenia projektu może się z nimi zapoznać, uzyskać niezbędne wyjaśnienia, oraz zgłosić uwagi i wnioski do tych danych.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, gdyż ujawnienie na tym etapie postępowania ewentualnych błędów i nieprawidłowości pozwoli na wyeliminowanie ich przed zakończeniem wszystkich prac modernizacyjnych.

Osoby zgłaszające się do zapoznania z dokumentacją winny posiadać dokument tożsamości i dokument potwierdzający własność nieruchomości oraz dokumenty dotyczące budynków i lokali.
Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do kontynuowania postępowania modernizacyjnego ewidencji gruntów i budynków w w/w obrębach ewidencyjnych.