Nabór wniosków na realizację zadań publicznych w kulturze lub sporcie na 2020 r.

Wnioski o dofinansowanie zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu mogą składać instytucje kultury, stowarzyszenia kulturalne i sportowe, kluby sportowe, jak również inne podmioty prawne prowadzące działalność statutową w tychże dziedzinach.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Wnioski złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składania wniosków upływa z dniem 29 listopada 2019 roku, o godz. 15.00.

Bliższych informacji udziela pani Lila Wojciak – główny specjalista ds. kultury, sportu i zdrowia w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli pod numerami telefonów – 15 643 36 54; 600 772 829 lub osobiście w pokoju nr 408 (IV piętro), w godzinach od 8.00 do 15.00.

Do pobrania:
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie zadań w kulturze i sporcie na 2020 r.
Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego w kulturze 2020 r.
Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego w sporcie 2020 r.
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w kulturze lub sporcie