Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap 1

 Zadanie jest dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Celowego  pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Powiat Stalowowolski na realizację przedmiotowego zadania pozyskał dofinansowanie w wysokości 75 % wartości zadania tj. w wysokości 1 902 966 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 2 537 289 zł.

Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi powiatowej klasy Z na odcinku o długości 492,32 m, jezdnia szerokości 6,00 m ( dwa pasy ruchu po 3,00 m),  i szerokości 5,50 m do skrzyżowania z ul. Targową (dwa pasy ruchu po 2,75 m – jeden kierunek, uspokojenie ruchu w obszarze zabudowy). Zakres prac obejmuje wykonanie:

– robót przygotowawczych,

– robót ziemnych,

– podbudów,

– nawierzchni,

– robót wykończeniowych,

– oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

– zieleni drogowej,

– przebudowy i rozbudowy kanalizacji deszczowej,

–  budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej na odcinku o długości 282,00 m 

–  przebudowę ciągów pieszych na odcinkach o długości 475,32 m

– budowę ciągów pieszo-rowerowych o nawierzchni z kostki brukowej o długości 227,32m

– przebudowę 4 skrzyżowań z drogami publicznymi:  ul. Rozwadowską, ul. Kościuszki i ul. Targową,  – ul. Jagiellońską,  ul. Bełżyńskiego.

–  oświetlenia ulicznego,

–  kanału technologicznego,

– likwidacje kolizji sieci: gazowej, kanalizacji sanitarnej, teletechnicznej, elektrycznej.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa.

Przewidywany termin zakończenia zadania 20.05.2021 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy – kliknij aby pobrać

Aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy – kliknij aby pobrać