Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

17. 11. 02

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2018 roku.

Konkurs obejmuje powierzenie prowadzenia dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Stalowowolskim organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:
- Punkt 3 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola oraz punkty filialne w gminach: Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem
- Punkt 4 - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola oraz punkty filialne w gminach: Pysznica, Zaklików

Szczegółowy harmonogram stanowi załącznik nr 2 oraz 3 do niniejszego ogłoszenia.

Zdanie powinno być realizowane w terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie zgodnie z harmonogramem.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 23 listopada 2017 roku w zaklejonych, opieczętowanych kopertach wyłącznie w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola.
Decyduje data wpływu do Starostwa, a nie data stempla pocztowego.
Na kopercie należy wpisać nazwę zadania: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu stalowowolskiego w 2018 roku – punkt nr….” oraz nazwę organizacji składającej ofertę.

Oferty powinny być sporządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). – załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie ofert
Załącznik Nr 1 - wzór oferty realizacji zadania publicznego
Załacznik Nr 2 - szczegółowy harmonogram Punktu 3 (zaktualizowany)
Załącznik Nr 3 - szczegółowy harmonogram punktu 4
Załącznik Nr 4 - wzórk karty oceny formalnej
Załącznik Nr 5 - wzór karty oceny merytorycznej
Załącznik Nr 6 - odświadczenie o zobowiązaniu do zapewnienia poufności
Załącznik Nr 7 - oświadczenie o zapewnieniu profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej