Ogłoszenie o konkursie

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, niezbędne do przygotowania koncepcji pracy na stanowisko objęte konkursem, kandydaci mogą uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00, u Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli – pana Antoniego Bochnaka, pod nr  telefonu: 15 843 32 10, mail: techniczny@szpital-stw.com , 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4.

I. Wymaganie niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika podmiotu leczniczego.
 3. Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.
 4. Kandydat nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Posiadanie wiedzy na temat zadań realizowanych przez SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.
 2. Znajomość przepisów prawnych regulujących działalność podmiotów leczniczych. 
 3. Wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi (znajomość ustawy o finansach publicznych).
 4. Komunikatywność oraz kreatywność.
 5. Umiejętność organizowania pracy i rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych.
 6. Wiedza i doświadczenie w prowadzeniu inwestycji.

III. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 2. Koncepcja pracy na stanowisku Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli (do 4 stron formatu A4,  czcionka  Times New Roman, rozmiar:12, interlinia:1,15).
 3. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata, wymagane na stanowisko objęte konkursem. 
 4. Przebieg pracy zawodowej.
 5.  Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 6. Oświadczanie o korzystaniu  z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.  
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1182), w celach związanych  z przeprowadzeniem konkursu.
 8. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

Ponadto, kandydat może złożyć również:

 1. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.
 2. Referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia.

Kandydaci składają oryginały dokumentów lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie tych dokumentów.

IV. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

 1. Dokumenty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli oraz imieniem  i nazwiskiem, adresem zamieszkania i numerem telefonu kandydata”, należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli;  I piętro, pok. 108;  37 – 450 Stalowa Wola, ul. Poleśna 15, lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Decyduje data wpływu dokumentów. Zgłoszenia do konkursu, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. 
 2. Termin złożenia wymaganych dokumentów upływa z dniem 20 maja 2015 roku o godz. 15:00.
 3. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni  pisemnie.

Pełna treść ogłoszenia o konkursie: