Informatyzacja Szpitala zakończona

W ramach projektu w stalowowolskim Szpitalu zmodernizowano i rozbudowano sieć komputerową, zbudowano sieć WiFi, dokonano zakupu i instalacji sprzętu komputerowego. Zmodernizowana została także serwerownia Szpitala, wdrożono ucyfrowienie diagnostyki obrazowej, dokonano modernizacji i integracji modułów oprogramowania dziedzinowego oraz zintegrowano system z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej RCIM.

Kompleksowa informatyzacja Szpitala ma na celu zwiększenie dostępności oraz poprawy jakości informacji medycznej poprzez stworzenie systemu dystrybucji informacji medycznych drogą elektroniczną dla społeczeństwa Powiatu Stalowowolskiego i Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM).

Całkowita wartość projektu: 5 478 662,22 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 3 686 181,10 PLN

Kwota dofinansowania ze środków własnych beneficjenta: 1 267 480,81 PLN

Kwota dofinansowania z Budżetu Powiatu Stalowowolskiego: 525 000, 31 PLN.

Dzięki projektowi Szpital posiada nowoczesne rozwiązania informatyczne dedykowane dla personelu medycznego i pacjentów zintegrowane z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (RCIM). Udostępnia pacjentom możliwość skorzystania z następujących elektronicznych usług w ramach PSIM poprzez stronę www.psim.podkarpackie.pl

• e-Informacja – informacja o zakresach i dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych przez podmiot leczniczy;

• e-Rejestracja – umożliwia pacjentowi posiadającemu konto w PSIM, elektroniczne zarejestrowanie się na wybraną usługę medyczną udostępnioną przez podmiot leczniczy. Dla pracowników medycznych:

• Elektroniczny Rekord Pacjenta (ERP) – wymiana informacji o elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów pomiędzy jednostkami opieki zdrowotnej zintegrowanymi z RCIM;

• Regionalny Rejest Danych Ratunkowych (RRDR) – gromadzenie i udostępnianie istotnych danych medycznych o pacjentach i zasobach istotnych z punktu widzenia Ratownictwa Medycznego;

• Elektroniczna Platforma Współpracy ZOZ (EPW-ZOZ) – przekazywanie elektronicznych zleceń na usługi medyczne pomiędzy podmiotami leczniczymi oraz odbiór wyników tych zleceń;

• Elektroniczna Platforma Nadzoru (EPN) – wymiana informacji zarządczej pomiędzy podmiotami leczniczymi a organami je nadzorującymi i koordynującymi politykę zdrowotną w regionie (jak np: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego) .

W Szpitalu dzięki projektowi wdrożono ucyfrowienie Diagnostyki Obrazowej. Umożliwi to szybki dostęp do obrazów badań diagnostycznych, poprzez szpitalną sieć komputerową, co jest bardzo istotne ze względów medycznych i skutkuje wzrostem jakości usług.

To przede wszystkim duże korzyści dla pacjenta: znacznie lepsza jakość diagnostyki, zmniejszona dawka promieniowania, eliminacja błędów i ponownych powtórzeń. Diagnostyka cyfrowa to także znaczne ułatwienie i przyspieszenie pracy personelu, a cała dokumentacja medyczna powstaje od razu w formie elektronicznej. Ułatwia to wtórną obróbkę obrazów niezależną od momentu wykonania badania, znacznie ułatwia dystrybucję i archiwizację zdjęć, a nawet umożliwia konsultacje pomiędzy specjalistami z różnych ośrodków lub przesyłanie zdjęć do opisu do dedykowanych placówek. Wyeliminowano zakup klisz i odczynników chemicznych oraz przymus organizacji laboratorium. Pacjent ma możliwość otrzymania wyników badań (diagnostyki obrazowej) na dowolnym nośniku elektronicznym. Ucyfrowienie znacząco wpływa na wysoką jakość obsługi pacjenta, komfort pracy diagnosty oraz istotnie zwiększa wydajność pracy placówki.

Dzięki projektowi zinformatyzowano Przychodnię Specjalistyczną oraz wdrożono zintegrowane oprogramowanie dziedzinowe na całym Szpitalu. Personel ma możliwość tworzenia większości dokumentacji w wersji elektronicznej, która jest przekazywana między komórkami. Zmodernizowano sieć komputerową oraz serwerownie. Obecnie przepływ informacji dotyczących pacjenta jest szybszy i bardziej dostępny dla personelu, co podwyższa jakość świadczonych usług.

Projekt jest zgodny z celami RPO WP na lata 2007-2013. Ma on przyczynić się do podwyższenia jakości życia mieszkańców, podniesienia stopnia dostępu do ochrony zdrowia, przełamania barier dotyczących cyfrowego wykluczenia oraz stworzyć łatwiejszy dostęp do informacji.