Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych i przeznacza kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie następujących zadań:

– działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 25.000,00 zł

– wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 25.000,00 zł

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w:

1. Siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, p. 418.

2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, p. 415.

3. Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (www.bip.stalowowolski.pl), stronie internetowej (www.stalowowolski.pl) oraz tablicach ogłoszeń Starostwa i PCPR.

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Karolina Jur – Specjalista Działu Pomocy Społecznej PCPR, pokój 415, tel. (15) 643 37 05, w godz. 7:00 – 14:00.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych”.

W przypadku niespełnienia tego warunku, oferta taka zostanie uznana jako złożona niezgodnie z ogłoszonym konkursem i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Sekretariat Starosty Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

Termin składania ofert upływa dnia 6 marca 2017 roku o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego, sala obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego, pokój 113.

Załącznik: Specyfikacja szczegółowa konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.