Nabór wniosków o dofinansowanie zadań w dziedzinie sportu i kultury

Wnioski o dofinansowanie zadań publicznych w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu mogą składać stowarzyszenia kulturalne i sportowe, jak również inne podmioty prawne prowadzące działalność statutową w tychże dziedzinach.

Priorytetowe obszary działań w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego obejmują:
1. Wspieranie różnych form edukacji kulturalnej i artystycznej służącej rozwojowi kultury Powiatu.
2. Wspieranie działań animacyjnych w środowisku lokalnym.
3. Promowanie literatury i czytelnictwa.
4. Upowszechnianie kultury ludowej i tradycji regionu lasowiackiego.
5. Podnoszenie kompetencji twórczych poprzez wykorzystanie nowych mediów i innowacji
w kulturze.

Priorytetowe obszary działań w ramach kultury fizycznej i sportu obejmują:
1. Upowszechnianie sportu w środowisku dzieci i młodzieży.
2. Organizowanie zawodów w różnych dyscyplinach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego.
3. Organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Promowanie aktywności sportowej i ruchowej dla osób niepełnosprawnych.
5. Promowanie zdrowego stylu życia poprzez różne formy aktywności sportowej.

Komisja przy rozpatrywaniu złożonych ofert będzie oceniała:

1. charakter ponadgminny zadania publicznego (kryterium formalne i obligatoryjne na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, którego niespełnienie powoduje oddalenie wniosku),
2. zgodność zadania z priorytetowymi obszarami działań, podanych w niniejszym ogłoszeniu
o naborze wniosków,
3. proponowaną jakość wykonania zadania poprzez kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty będą realizować zadanie publiczne,
4. innowacyjność i oryginalność realizowanego zadania publicznego oraz ilość beneficjentów do których jest ono skierowane,
5. celowość realizowanego zadania publicznego w kontekście zaspokojenia potrzeb społecznych,
6. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (minimum 20%),
Każde wyżej wymienione kryterium będzie oceniane w skali 0 – 5 pkt.

Minimalna liczba punktów uprawniająca oferentów do otrzymania dofinansowania na realizację zadania publicznego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego bądź w dziedzinie kultury fizycznej
i sportu w roku 2019 wynosi 20, przy czym pierwszeństwo ma oferta, która uzyskała największą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów to 30.

Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację z budżetu Powiatu Stalowowolskiego zadania publicznego w dziedzinie kultury bądź sportu podejmie Zarząd Powiatu Stalowowolskiego. Przy podejmowaniu decyzji będzie uwzględniał liczbę punktów przyznaną przez Komisję.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, 37 – 450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15.
O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli. Wnioski złożone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składania wniosków upływa z dniem 23 listopada 2018 roku, o godz. 15.00.

Bliższych informacji udziela pani Lilą Wojciak – główny specjalista ds. kultury zdrowia i współpracy
z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli pod numerem telefonu – 15 643 36 54 lub osobiście w pokoju nr 408 (IV piętro).

Do pobrania:

ogłoszenie w sprawie naboru wniosków

wniosek o dofinansowanie zadania publicznego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 r.

wniosek o dofinansowanie zadania publicznego w dziedzinie sportu w 2019 r.

sprawozdanie z wykonania zadania publicznego