Radni wybrali członków komisji Rady Powiatu Stalowowolskiego

Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi. Ponadto wykonuje inne zadania w zakresie kontroli zlecone przez radę powiatu.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, rozpatruje skargi na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli.
Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przyjętym przez radę. Mogą odbywać wspólne posiedzenia, a także podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych powiatów, zwłaszcza sąsiadujących, jak również z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je radzie. Ponadto składają roczne sprawozdanie ze swojej działalności.

Komisje Rady Powiatu Stalowowolskiego kadencji 2018 – 2023

Komisja Rewizyjna
Jaromir Wieprzęć – przewodniczący
Leokadia Gugała – zastępca przewodniczącego
Marek Tyza – sekretarz
Zbigniew Gola
Stanisław Czochara

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Stalowowolskiego
Aldona Bilska – Kokosińska – przewodnicząca
Stanisław Anioł – zastępca przewodniczącego
Robert Sałęga – sekretarz
Zofia Ciesielska – Grella

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
Wojciech Chodorek
Andrzej Gargaś
Józef Gorczyca
Grzegorz Idec
Aleksander Jabłoński
Marek Pater
Alfred Rzegocki
Mariusz Sołtys
Janusz Zarzeczny

Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej
Ryszard Andres
Dariusz Bańka
Zofia Ciesielska – Grella
Andrzej Gargaś
Zbigniew Gola
Wojciech Korkowski
Alfred Rzegocki
Mariusz Sołtys
Marek Ujda

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa
Stanisław Czochara
Barbara Domin
Józef Gorczyca
Grzegorz Idec
Aleksander Jabłoński
Robert Sałęga

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Ryszard Andres
Stanisław Anioł
Dariusz Bańka
Aldona Bilska-Kokosińska
Wojciech Chodorek
Barbara Domin
Leokadia Gugała
Wojciech Korkowski
Marek Pater
Marek Tyza
Marek Ujda
Jaromir Wieprzęć
Janusz Zarzeczny