Nabór w programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległej” #wiktoria 1920

 

Celem strategicznym programu jest włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości. W programie zakłada się możliwość realizacji projektów o charakterze animacyjnym i włączającym społeczność lokalną we wspólne wypracowanie rezultatów działania.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450)

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienie z co najmniej dwoma podmiotami, z którymi realizował będzie projekt.

 

UPRAWNIENI PARTNERZY

Jednostki, z którymi można zawierać partnerstwo w ramach realizacji projektów:

jednostki samorządu terytorialnego;
państwowe i samorządowe instytucje kultury;
archiwa państwowe;
kościoły i związki wyznaniowe;
przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.);
państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe;
podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
organizacje pozarządowe;
spółdzielnie mieszkaniowe;
publiczne i niepubliczne szkoły;
spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2018 poz. 1205).

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

– projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;

– lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;

– wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;

– rekonstrukcje wydarzeń historycznych;

– działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów: od 3 sierpnia 2020 r. do 20 października 2020 r.

Termin składania wniosków: do 15 lipca 2020 roku do godziny 15.59.

Szczegółowe informacje i wzory wniosków dostępne na niepodlegla.gov.pl

Źródło: niepodlegla.gov.pl