Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

17. 02. 10

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego ogłasza konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych i przeznacza kwotę 50.000,00 zł na dofinansowanie następujących zadań:

- działania na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 25.000,00 zł

- wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 25.000,00 zł

Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w:

1. Siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, p. 418.

2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, p. 415.

3. Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli (www.bip.stalowowolski.pl), stronie internetowej (www.stalowowolski.pl) oraz tablicach ogłoszeń Starostwa i PCPR.

Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Karolina Jur – Specjalista Działu Pomocy Społecznej PCPR, pokój 415, tel. (15) 643 37 05, w godz. 7:00 – 14:00.

Oferty należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych”.

W przypadku niespełnienia tego warunku, oferta taka zostanie uznana jako złożona niezgodnie z ogłoszonym konkursem i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Sekretariat Starosty Stalowowolskiego, ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola, pokój 108.

Termin składania ofert upływa dnia 6 marca 2017 roku o godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego, sala obrad Rady Powiatu Stalowowolskiego, pokój 113.

Załącznik: Specyfikacja szczegółowa konkursu ofert dla organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Stalowowolskiego zajmujących się rehabilitacją osób niepełnosprawnych.